சுற்றுநிருபங்கள்

பொது மற்றும் நிறுவன முகாமைத்துவ பிரிவு

Circular Name

Download / View

ஆசிரியர்களின் தொழில்முறை மீளாய்வை 

வடமாகாண அதிபர் வெற்றிடம் நிரப்புதல்

வடமாகாண ஆசிரியர் இடமாற்றக் கொள்கை

அதிபர் தரங்கணிப்பு படிவம்

ஆசிரியர் சேவையில் வருடாந்த இடமாற்றம் - 2023

Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022