பாடசாலைகளின் கல்வி அபிவிருத்தி தேவைகளுக்காக வலயக்கல்வி அலுவலக பஸ் வண்டியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான நிபந்தனைகளும், விண்ணப்ப படிவமும்.

Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022