Back to Homepage

Educational Forms

இலக்கம்

சுற்றுநிருபங்கள், வழிகாட்டல் கைநூல், மற்றும் ஏனைய கல்விசார் படிவங்கள்

தரவிறக்கம்

1
ஆசிரியர் தரங்கணிப்பு படிவம்
Download
2
எமது பாடசாலை எந்தளவிற்குத் தரமானது கைநூல்
Download
3
ஆசிரியர் லீவு B100 படிவம்
Download
4
பொது 35 படிவம்
Download
5
Education A18 படிவம்
Download
6
கல்வியின் அடிப்படைகளும் பாடசாலை முகாமைத்துவமும் கைந்நூல்
Download
7
கற்கை விடுமுறை சுற்று நிரூபம்
Download
8
பாடசாலைமட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தி தொடர்பான சுற்றறிக்கைகள் - SBPTD
Download
9
பாடசாலை தலைமைத்துவ மற்றும் முகாமைத்துவத்திற்கான தேசிய தேர்ச்சி சட்டகம் கைந்நூல் - NCFSLM
Download
10
பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் வாண்மை அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் கையேடு
Download
11
பாடசாலைத் திட்டமிடல் பற்றிய வழிகாட்டிக் கைநூல்
Download
12
பாடசாலையினுள் ஒழுக்கத்தை பேணுதல்
Download
13
வலயக் கல்விப் பணிமனைகளைத் தரப்படுத்தல்
Download
14
வலுவூட்டப்பட்ட பாடசாலை மேம்பாட்டு வேலைத்திட்டம் தொடர்பான வழிகாட்டல் கைந்நூல்
Download
15
வருடாந்த அரசாங்க பொருள் கணக்கெடுப்பு படிவங்கள்
Download
16
இலங்கை தேசிய கல்விக்கொள்கைக்கான முன்மொழிவுகள் - தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு
Download
17
வீட்டு அடிப்படையிலான கற்றல் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2021
Download
18
அக்ரஹார காப்புறுதி நன்மைகளை மீளளித்தல் தொடர்பான படிவங்கள்
Download


Back to Homepage