ஆசிரியர் சேவையில் வருடாந்த இடமாற்ற பட்டியல் மகாண கல்வியமைச்சால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022