கணித ஒலிம்பியாட் போட்டி - 2023

கல்வி அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்ட கணித ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் தகவல் தொகுப்பு

Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022