பசுந்தேசம் இயற்கை எங்கள் நண்பன்

கூட்டுறவுத்துறை 100ஆண்டுகள்

கட்டுரை போட்டி:

கூட்டுறவின் 100 ஆண்டு நிறைவை பெருமைப்படுத்தும் நோக்காக தனது சொந்த ஊரில் காணப்படும் கூட்டுறவு சங்கத்தை பற்றியோ அல்லது தன்னை கவர்ந்த கூட்டுறவு சங்கத்தை பற்றியோ அதன் வரலாறு அவற்றின் சேவைகள் உள்ளங்காலாக 500 சொற்களுக்கு குறையாத வகையில் கட்டுரை வரைந்து அனுப்புங்கள்
Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022